OFERTA

RAPORTY

Raporty o oddziaływaniu na środowisko stanowią element procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku ze znacznym skomplikowaniem procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej, EKO-PERSPEKTYWA świadczy również usługi obsługi inwestorów w szerszym zakresie, tj.:
- przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia,
- przygotowanie wyjaśnień w przypadku pytań ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
- przygotowanie RAPORTU o oddziaływaniu na środowisko, uwzględniającego potencjalne oddziaływania wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego (różnorodność biologiczna, wody, powietrze, powierzchnia ziemi, hałas, krajobraz) oraz środowiska życia człowieka (dobra materialne, dziedzictwo kulturowe). Ocena potencjalnych oddziaływań powinna dotyczyć etapu budowy,  funkcjonowania i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia. W RAPORCIE obligatoryjnie należy przedstawić warianty oraz zaproponować działania łagodzące dla tych oddziaływań, których nie będzie można uniknąć.
- udział w procesie konsultacji społecznych (przygotowanie prezentacji, odpowiadanie na uwagi i wnioski zgłaszane przez społeczeństwo).

PROGNOZY

PROGNOZA, podobnie jak RAPORT jest elementem procedury tzw. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, składającej się z kilku etapów, zbliżonych do procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej. EKO-PERSPEKTYWA prowadzi profesjonalne wsparcie na poszczególnych etapach procedury:
- ustalanie zakresu PROGNOZY przez organy ochrony środowiska,
- przygotowanie dokumentu PROGNOZY oceniającej wpływ projektowanego dokumentu strategicznego na środowisko; oprócz analiz wariantowych ważnym elementem PROGNOZY jest ocena czy ustalenia zawarte w ocenianym dokumencie są spójne z nadrzędnymi dokumentami programowymi i planistycznymi;
- udział w procesie konsultacji społecznych (przygotowanie prezentacji, odpowiadanie na uwagi i wnioski zgłaszane przez społeczeństwo i organy ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej).

NADZORY ŚRODOWISKOWE

Prowadzenie regularnych kontroli placu budowy pod kątem przestrzegania ogólnych zasad ochrony środowiska oraz szczególnych zasad ochrony środowiska zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Komentarze są wyłączone.