EKO-PERSPEKTYWA specjalizuje się w różnego typu opracowaniach środowiskowych związanych z szeroko pojętym procesem inwestycyjnym.

Główny profil działania to:

- RAPORTY o oddziaływaniu na środowisko (dla planowanych przedsięwzięć),
- PROGNOZY oddziaływania na środowisko (dokumentów strategicznych na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym),
- NADZORY ŚRODOWISKOWE (praca inspektora nadzoru środowiskowego na budowach).

EKO-PERSPEKTYWA szczególnie specjalizuje się w opracowaniach wyżej wymienionych dokumentów, w zakresie takich dziedzin, jak:
- budowa dróg,
- budowa gazociągów,
- gospodarka wodno-ściekowa,
- ochrona przed powodzią,
- gospodarka morska.

Opracowania środowiskowe wykonywane na różnych etapach procesu inwestycyjnego wymagają często interdyscyplinarnego zespołu.
EKO-PERSPEKTYWA współpracuje z szeregiem specjalistów, w tym przede wszystkim z zakresu:
- ornitologii (ptaki),
- herpetologii (płazy i gady),
- chiropterologii (nietoperze),
- ochrony przed hałasem i zanieczyszczeniem atmosfery,
- hydrologii (gospodarka wodna, ochrona przed powodzią).

EKO-PERSPEKTYWA wykonuje profesjonalne analizy GIS z wykorzystaniem programu ArcGIS